• METU KONKURSS “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS”

  • METU KONKURSS “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS”

  • METU KONKURSS “RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS”

Žūrijas komisijas atzinums

METU KONKURSA
“RĪGAS LIDOSTAS GAISA SATIKSMES VADĪBAS TORŅA NĀKOTNES VIZUĀLAIS TĒLS” ID Nr. LGS 2017/54
VAS “Latvijas gaisa satiksme”
ŽŪRIJAS KOMISIJAS ATZINUMS


1.Metu konkurss „Rīgas lidostas satiksmes vadības torņa nākotnes vizuālais tēls“ – turpmāk tekstā Konkurss.
Konkursa priekšmets un mērķis.
Konkursa mērķis -  iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu Metu Latvijas gaisa satiksmes vadības tornim.
Konkursa priekšmets - apbūves iecere, kura atspoguļo kompleksu Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa nākotnes vīziju un teritorijas kompleksu attīstību. Apbūves iecerei/metam jāietver objekta „Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa” arhitektoniskie risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības koncepcija atbilstoši pilsētbūvnieciskajai situācijai, turpmāk tekstā – Konkursa objekts. Apbūves ieceri / metu paredzēts tālāk izmantot par pamatu attiecīgā būvprojekta izstrādei.
Konkursa balvu fonds- 80 000,00 EUR (astoņdesmit tūkstoši euro, 00 centi).


2.  Konkursa pasūtītājs.
Konkursa pasūtītājs - Valsts akciju sabiedrība “Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas numurs: LV40003038621, adrese: Muzeju iela 3, Lidosta "Rīga", Mārupes novads, LV-1053.


3. Konkursa žūrijas komisijas sastāvs.
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Dāvids Tauriņš,
VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes priekšsēdētājs.


Žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
Roberts Sviklo, VAS “Latvijas gaisa satiksme” Lidlauku rajonu daļas vadītājs.


Žūrijas komisijas locekļi:
Lauma Jenča,  VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” valdes locekle,
Ingurds Lazdiņš, arhitekts, LAS pārstāvis,   
Uģis Kaugurs, arhitekts    ,
Jānis Dripe, arhitekts, LAS pārstāvis,
Ole Wiig , arhitekts, MNAL, RIBA, FRIAS (Norvēģija) ,                       
Stephan Huber, M.ing., arhitekts,DAK (Vācija) ,
Normunds Eglītis, būvinženieris,   


Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre:
Dace Kalvāne, arhitekte


Žūrijas komisijā, saskaņā ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes priekšsēdētāja Dāvida Tauriņa sniegto informāciju, aizstāti četri žūrijas komisijas pārstāvji. Mārupes novada būvvaldes vadītājas Aidas Skalberga vietā žūrijas komisijā strādā LAS pārstāvis, arhitekts Ingurds Lazdiņš, Ārvalstu arhitektes Julia Barfield vietā žūrijas komisijas vietā strādā M.ing.arhitekts Stephan Huber/Vācija, Lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētājas Ilonas Līces vietā strādā Lidostas “Rīga” valdes locekle Lauma Jenča, būvinženiera Normunda Tirāna vietā strada būvinženieris Normunds Eglītis.


4. Žūrijas komisijas vispārīgas atziņas un rekomendācijas:
Žūrija konstatē, ka Konkursam ar tik sarežģītu uzdevumu un kvalifikācijas kritērijiem bija iesniegti 9 darbi, kas ir pozitīvi vērtējams fakts, bet pārsteidza tas, ka pie tik skaidri definētas projektēšanas programmas un salīdzinoši liela prēmiju fonda iesniegto priekšlikumu skaits bija neliels. Žūrija atzīmēja, ka viens no iesniegtajiem Konkursa priekšlikumiem nekvalificējās saskaņā ar Konkursa nolikuma 4. punktā noteiktu meta piedāvājuma saturu un noformējumu, kas bija pamats šī darba izslēgšanai no turpmākas vērtēšanas.


Žūrijas komisija atzīmēja, ka lielākā daļa no iesniegtajiem Konkursam priekšlikumiem nebija pilnīgi atrisinājis Konkursa projektēšanas programmā uzstādīto darba uzdevumu. Ņemot vērā Konkursa objekta specifiku un sarežģītību, nopietnu analītisko un pārbaudes darbu veica Tehniskā komisija, akcentējot katra iesniegtā meta atbilstību/neatbilstību konkursa dokumentācijai un noteiktām tehniskajām prasībām.


Žūrijas darbs bija ļoti intensīvs, izvērtējot Konkursā iesniegtos darbus. Žūrijas komisijas darbs notika blakus Konkursa teritorijai, kas deva iespēju komisijas locekļiem neskaidrību gadījumā pārbaudīt  situāciju konkursa teritorijā. Žūrijas komisija vērtēja projektus pēc Konkursa nolikumā definētajiem kritērijiem, ņemot vērā funkcionalitāti, objekta ikonisko nozīmi un perspektīvo teritorijas attīstības iespēju. Īpašu uzmanību žūrijas komisija arhitekti veltīja priekšlikumu vizuālajam tēlam. Žūrijas komisija konstatē, ka ir vairāki darbi, kuri risināti arhitektoniski atraktīvi, bet tehniski nebija tik veiksmīgi un pilnīgi atrisināti, un otrādi, ka darbiem, kuriem bija labākais funkcionālais un tehniskais risinājums, pietrūka arhitektoniskā risinājuma kvalitātes, pievienotās vērtības un mūsdienīguma. Kopumā,  tehniskās, funkcionālās un arhitektoniskās vietzīmes ikoniskais tēls nebija pilnībā atrisināts.


Konkursa rezultātā profesionālā ziņā ir iegūts funkcionāli veiksmīgs arhitektoniskais risinājums, kuru realizējot VAS “Latvijas gaisa satiksme” iegūs optimālu darba vidi Latvijas gaisa satiksmes darbiniekiem, kas ir atbilstoša drošu gaisa satiksmes vadības pakalpojumu sniegšanai.
Žūrijas komisija norāda, ka konkursa priekšlikumam, kurš turpmāk tiks attīstīts, ir vēlams ņemt vērā žūrijas ieteikumus.


5. Metu konkursa vērtējums
Kopējā žūrijas pieeja metu konkursu vērtēšanas procesā:
Kopējo žūrijas komisijas vērtējums tika sadalīts šādos kritērijos: funkcionalitāte, arhitektoniskā vietzīmes/ikonas nozīme, gaisa satiksmes vadības torņa tehniskie aspekti un LGS teritorijas/ēkas nākotnes attīstības iespējas.


Pirms žūrijas komisijas darba, Konkursa iesniegtos darbus vērtēja profesionāla Tehniskā komisija. Apvienojot Tehniskās komisijas ekspertu un iesaistīto žūrijas speciālistu viedokli par metu konkursu, jāatzīmē, ka iesniegto darbu kvalitāte ir atšķirīga. Žūrija, izskatot un izvērtējot metu Konkursa priekšlikumus, atzīst, ka iesniegtajos darbos ir vairākas labas idejas, bet nav viena darba, kas atbilstu visām klienta vēlmēm un visiem Konkursa projektēšanas programmā definētajiem darba uzdevumiem. Ievērtējot šo aspektu atbilstoši Konkursa nolikuma 5.6. un 5.7. punktā noteiktam, tika veiktas minimālas izmaiņas prēmiju sadalījumā. Konkursa žūrijas locekļi sniedz individuālu novērtējumu un ieteikumus pretendentu metu turpmākai realizācijai.
- Žūrija ņem vērā Tehniskās komisijas ekspertu slēdzienus par Konkursa metu piedāvājumu atbilstību nolikumam un projektēšanas programmai. 
- Tehniskās komisijas ekspertu konstatētās neatbilstības žūrijas komisija izskata un novērtē katram konkursa darbam.
- Neatkarīgi no tehniskās komisijas ekspertu slēdziena, žūrijai patur tiesības prēmēt darbus un atbalstīt atsevišķus projektu piedāvājumus ar veicināšanas balvām.
- Žūrijas komisija dod pasūtītājam ieteikumus, iesakot risinājumus konkrētu funkcionālo zonējumu un arhitektūras kvalitātes nodrošinājumam.


6. Metu konkursa rezultāti
6.1. Metu konkursa žūrijas lēmums
Žūrijas komisija aizpildīja detalizētu individuālā vērtējuma tabulas saskaņā ar konkursa Nolikuma punktā 6.5. norādītajiem kritērijiem, kuri ir apkopoti Konkursa kritēriju kopvērtējuma tabulā.


Kopvērtējumā augstāko punktu skaitu ieguva darbs ar devīzi ATCT2020 – 682 punkti jeb vidēji 75.77;
secīgi nākamais darbs ar devīzi DOIT2020 – 664 punkti jeb vidēji 73.77,
trešajā vietā darbs ar devīzi RLGT5417 – 568 punkti jeb vidēji 63.11.,
ceturtajā vietā darbs ar devīzi AERY5624 – 537 punkti jeb vidēji 59.66,
piektajā vietā darbs ar devīzi EVRA0305 – 469 punkti jeb vidēji 52.11,
sestajā vietā darbs ar devīzi VAAF1002 – 402 punkti jeb vidēji 44.66,
septītajā vietā darbs ar devīzi AAVA1314 – 388 punkti jeb vidēji 43.11,
astotajā vietā darbs ar devīzi MR27ML25 – 370 punkti jeb vidēji 41.11.


Saskaņā ar punktu kopējo vērtējumu un minimālo atšķirību starp pirmajiem diviem priekšlikumiem, žūrijas komisijas priekšsēdētājs aicina balsot žūrijas komisiju par pirmās un otrās vietas piešķiršanu.
Žūrijas komisijas vairākums balso par pirmās vietas piešķiršanu darbam ar devīzi ATCT2020.
Atbilstoši Konkursa nolikuma 6.9. punktam noteiktam konkursa žūrijas loceklis Ole Wiig pievieno savu atzinumu par priekšlikumu angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā par priekšlikumiem DOIT 2020 un ATCT2020:
The minority of the Jury members have given a statement on the winning entry and the runner up./ Žūrijas locekļu mazākuma viedoklis par pirmo un otro vietu ieguvušajiem darbiem.


ATCT2020
Liela un salīdzinoši sarežģīta konstrukcija, kas aizņem plašu teritorijas daļu un kurai nepieciešamas vairākas atbalsta kolonnas. Konstrukcijas apakša kļūst par galveno, no zemes redzamo, fasādi. Pārmērīgi masīvajam risinājumam, gan raugoties uz to no attāluma, gan no apakšas, trūkst patiesas ikoniskās vērtības. Zemes līmenī izvietotā palīgbūvē arī ir pārmērīgi liela gan piekļaujoties esošajai ēkai, gan veidojot nevēlami šauras brīvās zonas starp esošās ēkas apjomiem. Pirmā stāva plānojums piedāvā ļoti ierobežotu elastību turpmākajām plānojuma un perspektīvajām būvapjoma izmaiņām.


DOIT2020
Skaidra un kompakta L-veida konstrukcija, kas savieno torni ar apakšējo ēkas daļu. Vienkāršā konstrukcija ir viegli uzbūvējama, un visticamāk izmaksātu mazāk nekā projekts ATCT2020. Mūsdienīgais metāla apšuvums selektīvi sedz ēku atbilstoši funkcijai un vajadzībām. Apšuvums piešķir ēkai ne vien interesantu tekstūru, bet arī aizsardzību pret sauli. Torņa augšējā daļa ir novietota leņķī pret galveno ēkas konstrukciju, simbolizējot jauna veida pieeju un tādējādi uzsverot projekta ikonisko vērtību. Konstrukcijas apakšējās daļas novietojums ir pārdomāts, veidojot skaidri uztveramu ieeju, vienlaikus arī nodrošinot iespēju to ērti savienot ar esošo ēku. Ēkas apakšējā daļa ir ļoti funkcionāla, labak atrisināta neka darba ATCT2020. Torņa daļas telpas arī ir funkcionālas, taču torņa vadības kabīnes plānojumā būtu veicami uzlabojumi, kas īstenojami ar nelielu pārplānošanu. Novietne risināta nodrošinot lielu elastību perspektīvajai paplašināšanai, ņemot vērā, ka ēka veidota kā atsevišķa konstrukcija no esošās ēkas rietumu puses.


6.2. Žūrijas komisijas konkursa rezultāti un godalgu sadalījums
Saskaņā ar Tehniskās komisijas slēdzienu un žūrijas komisijas vērtējumu neviens iesniegtais priekšlikums pilnībā neizpildīja konkursa Nolikumā un projektēšanas programmā prasīto, attiecīgi žūrijas komisija nolēma minimāli samazināt pirmās vietas balvu par 5000 EUR (pieciem tūkstošiem EUR).
Žūrijas komisija nolēma piešķirt darbam ar:
- devīzi ATCT2020 pirmo vietu un 35 000.- EUR (trīsdesmit piecus tūkstošus EUR) balvu,
- devīzi DOIT2020 otro vietu un 20 000.- EUR (divdesmit tūkstošus EUR) balvu,
- devīzi RGLT5417 īpašu veicināšanas balvu 10 000.- EUR (desmit tūkstošu EUR) apmērā par funkcionāli veiksmīgāko LGS administratīvā korpusa un teritorijas organizācijas plānojumu,
- devīzi AERY5624 veicināšanas balvu 5000.- EUR (pieci tūkstoši EUR) apmērā par racionālāko gaisa satiksmes vadības torņa funkcionāli tehnisko risinājumu,
- devīzi EVRA 0305 veicināšanas balvu 5000.- EUR (pieci tūkstoši EUR) apmērā par arhitektoniski savdabīgo gaisa satiksmes vadības torņa risinājumu,
- devīzi VAAF1003 veicināšanas balvu 5000.- EUR (pieci tūkstoši EUR) apmērā par ideju veidot gaisa satiksmes vadības torni koka konstrukcijās.


Pretendentu kvalifikācijas pārbaude
Atbilstoši Konkursa Nolikuma 7.4. punktā noteiktam VAS “Latvijas gaisa satiksme” Iepirkumu komisija veica Konkursa godalgoto dalībnieku atbilstību Konkursa nolikuma 3.2.-3.3. punktos izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Atbilstoši Iepirkumu komisijas lēmumam žūrijas lēmums par konkursa rezultātiem un godalgu sadalījumu netika mainīts.

Drukāt

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com