Pirmais tematisko lekciju cikls

Mūkusalas teritorija, kuru ierobežo Mūkusalas, Bieķensalas un Jelgavas iela un dzelzceļš, ir daļa no Torņakalna apkaimes un atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā, ir izvēlēta par pilotprojekta “Baltic Urban Lab” teritoriju. Projektu administrē Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments.

Projekta “Baltic Urban Lab” vispārējais mērķis ir pilnveidot pilsētvides plānošanu, izstrādājot un testējot jaunu integrētu plānošanas pieeju un sadarbības modeli degradēto teritoriju reģenerācijā, tādējādi palīdzot pilsētām revitalizēt urbānās telpas un pārveidot tās ilgtspējīgā teritorijā ar kvalitatīvu dzīves un darba vidi.

Projekta "Baltic Urban Lab" ietvaros, Rīgā, projekta "Mūkusalas teritorijas attīstības koncepcijas (publiskās telpas dizains) izstrādes" laikā, plānoti trīs tematiskie lekciju cikli, kuros piedalīsies vadošo Latvijas augstskolu - Rīgas Tehniskās Universitātes, Latvijas Universitātes, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas - studenti un mācībspēki.

Pirmais tematisko lekciju cikls "PILSĒTPLĀNOŠANAS  ATTĪSTĪBAS VĪZIJAS UN ADAPTĀCIJA JAUNIEM ATTĪSTĪBAS VIRZIENIEM, MĀJOKĻU MODUĻU ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS DEGRADĒTĀ TERITORIJĀ" notiks š.g. 20. oktobrī, plkst. 10:00, Rīgas tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē (115./116. telpā).

Laipni lūdzam Jūs piedalīties šajā un turpmākajos lekciju ciklos (atsevišķi uzaicinājumi sekos), rosinot Jūs izteikt savu viedokli, kontaktējoties ar augstskolu studentiem un mācībspēkiem!

Free Joomla Lightbox Gallery

Drukāt

Platforma veiksmīgu ideju realizācijai pilsētvidē - Mūkusalas teritorijas attīstībai

10. oktobrī, projekta Baltic Urban Lab ietvaros, Rīgā, Pilsētas attīstības departamenta aicināti,  viesosies projekta partneri no Zviedrijas, Somijas un Igaunijas - Norčepingas, Tallinas pašvaldības, UBS un Turku universitātes un Norregio pētniecības institūta, lai iepazītos ar Rīgas pilsētas projekta ieviešanas progresu un dalītos ar savu pieredzi Mūkusalas koncepcijas un vīzijas izstrādes procesā.


Vizītes laikā parteri tiks iepazīstināti ar jaunākajām aktualitātēm Mūkusalas teritorijā, ar iedzīvotāju un uzņēmēju aptauju rezultātiem, kā arī  arhitekta Jāņa Lejnieka pavadībā dosies ekskursijā pa Mūkusalas degradēto teritoriju. Pēc iepazīšanās ar Mūkusalas pilsētvidi notiks partneru viedokļu apmaiņa, kur apaļā galda diskusijās paredzēts pārrunāt Mūkusalas degradetās teritorijas aktualitātes pilsētvides kontekstā, nākotnes attīstības tendences un iespējamos virzienus. Pasākuma ietvaros Baltic Urban Lab projekta partneri prezentēs savu pieredzi arhitektūras un pilsētplānošanas konkursu organizācijā un to rezultātu ieviešanu praksē. Baltic Urban Lab partneri iepazīstinās ar dažādām metodēm sabiedrības (iedzīvotāju un attīstītāju)  iesaistē.


Šī ir unikāla iespēja Rīgas pilsētai iegūt Skandināvijas valstu pieredzi pilsētplānošanas praksē, izmantojot līdz šim maz piemērotu metodi teritorijas attīstības priekšlikumu izstrādē – iesaistot vadošo Latvijas augstskolu (Rīgas Tehniskās Universitātes, Latvijas Universitātes, Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas) studentus un mācībspēkus studentu konkursa organizācijā par labākās Mūkusalas pilotteritorijas vīzijas izstrādi.
Projekta “Baltic Urban Lab” pilotteritorija ir Mūkusalas degradētā teritorija, kuru ierobežo Mūkusalas, Bieķensalas un Jelgavas iela un dzelzceļš, tā ir daļa no Torņakalna apkaimes un atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā.


Papildus informācija par projektu pieejama vietnē: www.rdpad.lv

Drukāt

Rīgas pilsētas pašvaldība iesaista studentus Mūkusalas teritorijas attīstības koncepcijas izstrādē

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments īsteno projektu “Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban Lab)”, kura ietvaros studentiem ir iespēja iesaistīties Mūkusalas teritorijas attīstības koncepcijas – publiskās ārtelpas dizaina – izstrādē. Projekta inovatīvās metodes mērķis ir izveidot starpdisciplināras Latvijas studentu darba grupas, kuras virsvadītāja uzraudzībā izstrādās pilotteritorijas attīstības koncepciju, cieši sadarbojoties ar pilotteritorijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Studenti iesniegs izstrādātos risinājumus profesionālai žūrijai, kura pieņems lēmumu par uzvarētāju.


Pilotteritorijas koncepcijas izstrādes ietvaros plānots izveidot trīs studentu komandas. Komandas veidos Rīgas Tehniskā Universitātes, Latvijas Universitātes, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas studenti, kuri ir beiguši vismaz 1.kursa studijas. Katras studentu komandas sastāvu veidos studenti no sekojošajām nozarēm: arhitektūras, ainavu arhitektūras, telpiskās plānošanas, pēc iespējas iesaistot arī transporta inženierbūves, ekonomikas (nekustamo īpašumu jomā), socioloģijas vai sociālantropoloģijas, mārketinga jomas studentus. Projekta noslēguma pasākumā, kas gaidāms 2018. gada februārī, studenti prezentēs savas koncepcijas un žūrija informēs par labāko Mūkusalas attīstības koncepcijas vīziju un pasniegs veicināšanas balvas.


Projekta gala rezultātā būs izstrādātas trīs konceptuālās Mūkusalas pilotteritorijas telpiskās attīstības vīzijas, atspoguļojot teritorijas izmantošanu un funkcionalitāti, apbūves veidu, satiksmes plūsmas, zaļās un zilās struktūras, principālos arhitektoniskos un publiskās ārtelpas dizaina risinājumus, izstrādājot koncepcijas skices, pilotteritorijas vizualizācijas un stilizētus maketus.


Rīgas domes Pilsētas departamenta direktors Dzintars Balodis akcentē: “Lietojot jaunu metodi, kas paredz starpdisciplāru jomu studentu iesaisti, projekts sniegs iespēju Rīgas pašvaldībai iegūt trīs komandu vīzijas Mūkusalas pilotteritorijas attīstības koncepcijai un sava veida eksperimenta rezultātus, kas ļaus izvērtēt šāda veida sadarbības modeļa tālāku izmantošanu pilsētas attīstības priekšlikumu izstrādē. Vienlaikus Rīgas pilsētas pašvaldība veicinās jauno speciālistu praktiskās pieredzes gūšanu, nodrošinot plašāku sabiedrības grupu iesaisti pilsētvides plānošanas procesā. Studentiem būs iespēja iegūt reālu praksi profesionālajā jomā, attīstot komunikācijas prasmi strādāt starpdisciplinārā komandā, prezentēt savu koncepciju ne tikai augstskolu mācībspēkiem, bet arī Mūkusalas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un nozares speciālistiem.”


Dace Kalvāne, arhitekte un koncepcijas izstrādes vadītāja, norāda: “Viens no atraktīvākajiem degradētas teritorijas attīstības procesa izaicinājumiem ir tā sarežģītība un plašais ieinteresēto personu loks. Mūkusalas degradētās teritorijas attīstības koncepcijas izstrāde – lieliska iespēja studentiem ne tikai formāli iepazīt reālās pilsētplānošanas problēmas, bet pašiem būt izpētes, analīzes, konceptuālu priekšlikumu izstrādes procesa dalībniekiem. Mainoties sociāli ekonomiskajiem apstākļiem, rodas nepieciešamība ne tikai sakārtot degradētās teritorijas, bet arī diskutēt par publisko ārtelpu, pilsētvidi un arhitektūru, kas ir kļuvusi aktuāla sabiedrības transformācijas un izaugsmes apstākļos. Pilotprojekta ietvaros studentiem būs nodrošināta sadarbība ne tikai ar pilsētas pārstāvjiem, bet arī Mūkusalas teritorijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem, uzklausot un vērtējot iesaistīto pušu viedokļus, idejas un priekšlikumus, tos radoši integrējot savā konceptuālajā teritorijas attīstības vīzijā.“


Projekta “Baltic Urban Lab” vispārējais mērķis ir pilnveidot pilsētvides plānošanu, izstrādājot un testējot jaunu integrētu plānošanas pieeju un sadarbības modeli degradēto teritoriju reģenerācijā, tādejādi palīdzot pilsētām revitalizēt urbānās telpas un pārveidot tās ilgtspējīgā teritorijā ar kvalitatīvu dzīves un darba vidi. Par projekta pilotteritoriju ir izvēlēta Mūkusalas teritorija, ko ierobežo Mūkusalas, Bieķensalas un Jelgavas iela un dzelzceļš, tā ir daļa no Torņakalna apkaimes un atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma objekta “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā.
Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta „Integrēta plānošana un sadarbības modelis degradēto teritoriju revitalizācijai (Baltic Urban Lab)” mērķis ir līdz 2018. gada 30. septembrim pilnveidot pilsētvides plānošanu, izstrādājot un testējot jaunu integrētu plānošanas pieeju un sadarbības modeli degradēto teritoriju reģenerācijā, tādejādi palīdzot pilsētām revitalizēt urbānās telpas un pārveidot tās gudrā, ilgtspējīgā teritorijā ar augstu dzīves un darba vides kvalitāti.


Papildus informācija par projektu pieejama vietnē: www.rdpad.lv
Avots:http://www.rdpad.lv/rigas-pilsetas-pasvaldiba-iesaista-studentus-mukusalas-teritorijas-attistibas-koncepcijas-izstrade/

Free Joomla Lightbox Gallery

Drukāt

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com