Privātuma politika

1. Pārskats par datu aizsardzību

Vispārīga informācija

Turpmāk sniegtā informācija dod viegli uztveramu pārskatu par to, kas notiks ar jūsu personas datiem, kad apmeklēsiet šo vietni. Termins “personas dati” ietver visus datus, kurus var izmantot, lai identificētu jūs kā personu. Lai iegūtu sīkāku informāciju par datu aizsardzību, iepazīstieties ar mūsu datu aizsardzības deklarāciju, kas ir pievienota zemāk zem šī teksta.

Datu reģistrēšana šajā tīmekļa vietnē

Kas ir atbildīgā puse par datu reģistrēšanu šajā tīmekļa vietnē (t.i., “pārzinis”)?

Datus šajā vietnē apstrādā vietnes operators, kura kontaktinformācija ir pieejama šīs Privātuma politikas sadaļā “Informācija par atbildīgo personu (kas VDAR dēvēta par “pārzini”)”.

Kā mēs reģistrējam jūsu datus?

Mēs apkopojam jūsu datus, kad jūs mums tos atklājat. Tā var būt, piemēram, informācija, ko ievadāt mūsu kontaktinformācijas veidlapā.

Citus datus mūsu IT sistēmas reģistrē automātiski vai pēc jūsu piekrišanas to reģistrēšanai tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Šie dati galvenokārt ietver tehnisku informāciju (piemēram, tīmekļa pārlūkprogramma, operētājsistēma vai laiks, kad tika apmeklēta vietne). Šī informācija tiek reģistrēta automātiski, kad jūs apmeklējat šo tīmekļa vietni.

Kādiem nolūkiem mēs izmantojam jūsu datus?

Daļa informācijas tiek ģenerēta, lai garantētu, ka tīmekļa vietne darbojas bez kļūdām. Citus datus var izmantot, lai analizētu jūsu vietnes lietošanas paradumus.

Kādas tiesības jums ir attiecībā uz saviem datiem?

Jums ir tiesības jebkurā laikā saņemt informāciju par savu arhivēto personas datu avotu, saņēmējiem un mērķiem, nemaksājot maksu par šādas informācijas izpaušanu. Jums ir arī tiesības pieprasīt savu datu labošanu vai dzēšanu. Ja esat piekritis datu apstrādei, jums ir iespēja jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, kas ietekmē visu turpmāko datu apstrādi. Turklāt jums ir tiesības noteiktos apstākļos pieprasīt, lai jūsu datu apstrāde tiktu ierobežota. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei.

Nekavējoties sazinieties ar mums jebkurā laikā, ja jums ir jautājumi par šo vai citiem ar datu aizsardzību saistītiem jautājumiem.

Analīzes rīki un trešo pušu nodrošinātie rīki

Pastāv iespēja, ka, apmeklējot šo vietni, jūsu vietnes pārlūkošanas paradumi tiks statistiski analizēti. Šāda analīze galvenokārt tiek veikta, izmantojot tā sauktās analīzes programmas.

Sīkāka informācija par šīm analīzes programmām ir atrodama mūsu Datu aizsardzības deklarācijā turpmāk.

2. Mitināšanas un satura piegādes tīkli (CDN)

Ārējā mitināšana

Šo vietni mitina ārējs pakalpojumu sniedzējs (mitinātājs). Šajā tīmekļa vietnē savāktie personas dati glabājas mitinātāja serveros. Tie var ietvert, bet neaprobežojas ar IP adresēm, kontaktu pieprasījumiem, metadatiem un saziņu, līguma informāciju, kontaktinformāciju, nosaukumiem, piekļuvi tīmekļa lapai un citiem datiem, kas ģenerēti ar tīmekļa vietnes palīdzību.

Hosts tiek izmantots, lai izpildītu līgumu ar mūsu potenciālajiem un esošajiem klientiem (Art. VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) un, lai profesionāls pakalpojumu sniedzējs nodrošinātu drošu, ātru un efektīvu mūsu tiešsaistes pakalpojumu sniegšanu (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).

un lai profesionāls pakalpojumu sniedzējs varētu droši, ātri un efektīvi sniegt mūsu tiešsaistes pakalpojumus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).Mūsu mitinātājs apstrādās jūsu datus tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai veiktu savus izpildes pienākumus un izpildītu mūsu norādījumus attiecībā uz šiem datiem.

Mēs izmantojam šādu mitinātāju:

SIA “Garmtech”
Ķeguma iela 45-2
Rīga, LV-1084

3. Vispārīga informācija un obligātā informācija

Datu aizsardzība

Šīs tīmekļa vietnes un tās lapu operatori ļoti nopietni izturas pret jūsu personas datu aizsardzību. Tāpēc mēs rīkojamies ar jūsu personas datiem kā ar konfidenciālu informāciju un saskaņā ar likumā noteiktajiem datu aizsardzības noteikumiem un šo Datu aizsardzības deklarāciju.

Lietojot šo tīmekļa vietni, tiek vākti dažādi personas dati. Personas dati ietver datus, kurus var izmantot, lai jūs personiski identificētu. Šajā Datu aizsardzības deklarācijā ir izskaidrots, kādus datus mēs vācam, kā arī nolūki, kādiem mēs šos datus izmantojam. Tajā arī paskaidrots, kā un kādiem nolūkiem informācija tiek vākta.

Ar šo mēs jūs informējam, ka datu pārraidi internetā (t.i., izmantojot e-pasta saziņu) var ietekmēt drošības nepilnības. Nav iespējams pilnībā aizsargāt datus pret trešo personu piekļuvi.

Informācija par atbildīgo personu (VDAR tā dēvēta par “pārzini”)

Šīs tīmekļa vietnes datu apstrādes pārzinis ir:

SIA “ARCCONSULT”

Matthias Stratmann
Vidrižu iela 1c
Rīga, LV-1006, Latvija

Reģ. Nr.: 40103418610

Tālrunis: +37129480702
E-pasts: info@arcconsult.lv

Pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, kas vienpersoniski vai kopā ar citiem pieņem lēmumus par personas datu (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adrešu utt.) apstrādes nolūkiem un līdzekļiem.

Glabāšanas ilgums

Ja vien šajā Privātuma politikā nav norādīts konkrētāks glabāšanas periods, jūsu personas dati paliks pie mums, līdz vairs nebūs aktuāls mērķis, kādam tie tika vākti. Ja jūs iesniegsiet pamatotu pieprasījumu dzēst datus vai atsauksiet savu piekrišanu datu apstrādei, jūsu dati tiks dzēsti, ja vien mums nebūs citu juridiski pieļaujamu iemeslu jūsu personas datu glabāšanai (piemēram, komerctiesībās vai tiesību aktos, kas nosaka nodokļu piemērošanu, noteiktie glabāšanas periodi); pēdējā minētajā gadījumā dati tiks dzēsti pēc tam, kad šie iemesli vairs nebūs aktuāli.

Informācija par datu pārsūtīšanu uz ASV un citām valstīm ārpus ES

Cita starpā mūsu tīmekļa vietnē ir integrēti ASV vai citās no datu aizsardzības viedokļa nedrošās valstīs ārpus ES reģistrētu uzņēmumu rīki. Ja šie rīki ir aktīvi, iespējams, ka jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz šīm valstīm, kas nav ES dalībvalstis, un tur var tikt apstrādāti. Jānorāda, ka šajās valstīs nav iespējams garantēt datu aizsardzības līmeni, kas ir salīdzināms ar ES datu aizsardzības līmeni. Piemēram, ASV uzņēmumi ir pilnvaroti izsniegt personas datus drošības iestādēm, un jums kā datu subjektam nav nekādu iespēju aizstāvēties tiesā. Tādējādi nevar izslēgt, ka ASV aģentūras (piemēram, ASV Slepenais dienests) var apstrādāt, analizēt un pastāvīgi arhivēt jūsu personas datus uzraudzības nolūkos. Mums nav nekādas kontroles pār šīm apstrādes darbībām.

Jūsu piekrišanas atsaukšana datu apstrādei

Daudzi datu apstrādes darījumi ir iespējami tikai ar jūsu skaidri izteiktu piekrišanu. Jūs varat arī jebkurā laikā atsaukt jebkuru piekrišanu, ko esat mums jau devis. Tas neskar datu vākšanas likumību, kura notikusi pirms jūsu piekrišanas atsaukšanas.

Tiesības iebilst pret datu vākšanu īpašos gadījumos; tiesības iebilst pret tiešo reklāmu (VDAR 21. pants)

GADĪJUMĀ, JA DATI TIEK APSTRĀDĀTI, PAMATOJOTIES UZ VDAR 6. PANTA 1. PUNKTA E) VAI F) APAKŠPUNKTU, JUMS IR TIESĪBAS JEBKURĀ BRĪDĪ IEBILST PRET SAVU PERSONAS DATU APSTRĀDI, PAMATOJOTIES UZ IEMESLIEM, KAS IZRIET NO JŪSU ĪPAŠĀS SITUĀCIJAS. TAS ATTIECAS ARĪ UZ JEBKĀDU PROFILĒŠANU, PAMATOJOTIES UZ ŠIEM NOTEIKUMIEM. LAI NOTEIKTU JURIDISKO PAMATU, UZ KURU BALSTĀS JEBKĀDA DATU APSTRĀDE, LŪDZU, IZLASIET ŠO DATU AIZSARDZĪBAS DEKLARĀCIJU. JA IESNIEDZAT IEBILDUMU, MĒS VAIRS NEAPSTRĀDĀSIM JŪSU ATTIECĪGOS PERSONAS DATUS, JA VIEN MĒS NEVARĒSIM SNIEGT PĀRLIECINOŠUS PAMATOJUMUS, KURI IR SVARĪGĀKI PAR JŪSU INTERESĒM, TIESĪBĀM UN BRĪVĪBĀM, VAI JA APSTRĀDES NOLŪKS IR PIEPRASĪT, ĪSTENOT VAI AIZSTĀVĒT JURIDISKAS TIESĪBAS (IEBILDUMS SASKAŅĀ AR VDAR 21. PANTA 1. PUNKTU).

JA JŪSU PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI TIEŠAS REKLĀMAS NOLŪKOS, JUMS IR TIESĪBAS JEBKURĀ BRĪDĪ IEBILST PRET SAVU SKARTO PERSONAS DATU APSTRĀDI ŠĀDAS REKLĀMAS NOLŪKOS. TAS ATTIECAS ARĪ UZ PROFILĒŠANU, CIKTĀL TĀ IR SAISTĪTA AR ŠĀDU TIEŠO REKLĀMU. JA JŪS IEBILSTAT, JŪSU PERSONAS DATI PĒC TAM VAIRS NETIKS IZMANTOTI TIEŠĀS REKLĀMAS NOLŪKOS (IEBILDUMS SASKAŅĀ AR VDAR 21. PANTA 2. PUNKTU).

Tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē

Vispārīgās datu aizsardzības regulas pārkāpumu gadījumā datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā dalībvalstī, kurā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai vieta, kur noticis iespējamais pārkāpums. Tiesības iesniegt sūdzību ir spēkā neatkarīgi no jebkādiem citiem administratīviem vai tiesas procesiem, kuri pieejami kā tiesiskās aizsardzības līdzekļi.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs nododam jums vai trešai pusei jebkādus datus, ko automātiski apstrādājam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai lai izpildītu līgumu, vispārēji izmantojamā, mašīnlasāmā formātā. Ja pieprasīsiet tiešu datu nodošanu citam pārzinim, tas notiks tikai tad, ja tas būs tehniski iespējams.

Informācija par datiem, to labošana un dzēšana

Piemērojamo tiesību aktu nosacījumu ietvaros jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt informāciju par jūsu arhivētajiem personas datiem, to avotu un saņēmējiem, kā arī par jūsu datu apstrādes mērķi. Jums var būt arī tiesības pieprasīt savu datu labošanu vai dzēšanu. Ja jums ir jautājumi par šo tēmu vai jebkādi citi jautājumi par personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mums jebkurā laikā.

Tiesības pieprasīt apstrādes ierobežojumus

Jums ir tiesības pieprasīt, lai tiktu noteikti ierobežojumi attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi. Lai to izdarītu, jūs jebkurā brīdī varat sazināties ar mums. Tiesības pieprasīt apstrādes ierobežojumus ir spēkā šādos gadījumos:

  • gadījumā, ja apstrīdat mūsu arhivēto datu pareizību, mums parasti būs nepieciešams laiks, lai pārbaudītu šo apgalvojumu. Laikā, kamēr notiek šī pārbaude, jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu personas datu apstrādi;
  • ja jūsu personas datu apstrāde tika/tiek veikta nelikumīgā veidā, jums ir iespēja pieprasīt ierobežot jūsu datu apstrādi, nevis pieprasīt šo datu dzēšanu;
  • ja jūsu personas dati mums vairs nav vajadzīgi, bet jums tie ir nepieciešami, lai īstenotu, aizstāvētu vai pieprasītu likumā noteiktas tiesības, jums ir tiesības pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi, nevis tos dzēst;
  • ja esat cēlis iebildumu saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, jūsu tiesības un mūsu tiesības būs savstarpēji jāizvērtē. Kamēr nav noskaidrots, kuras intereses ir svarīgākas, jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu apstrādes ierobežošanu.

Ja esat ierobežojis savu personas datu apstrādi, šos datus, izņemot to arhivēšanu, drīkst apstrādāt tikai ar jūsu piekrišanu vai, lai pieprasītu, īstenotu vai aizstāvētu likumā noteiktas tiesības vai aizsargātu citu fizisku vai juridisku personu tiesības, vai svarīgu sabiedrības interešu apsvērumu dēļ, ko minējusi Eiropas Savienība vai ES dalībvalsts.

4. Datu reģistrēšana šajā tīmekļa vietnē

Sīkdatnes

Mūsu tīmekļa vietnēs un lapās tiek izmantotas tā sauktās “sīkdatnes”. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas nerada nekādu kaitējumu jūsu ierīcei. Tās tiek saglabātas īslaicīgi sesijas laikā (sesijas sīkdatnes) vai arī tiek pastāvīgi arhivētas jūsu ierīcē (pastāvīgās sīkdatnes). Sesijas sīkdatnes tiek automātiski dzēstas, tiklīdz jūs pārtraucat savu apmeklējumu. Pastāvīgās sīkdatnes paliek jūsu ierīcē, līdz jūs tās izdzēsīsiet vai arī tās automātiski izdzēsīs jūsu tīmekļa pārlūkprogramma.

Dažos gadījumos ir iespējams, ka jūsu ierīcē tiks saglabātas trešo pušu sīkdatnes, tiklīdz jūs ieesiet mūsu vietnē (trešo pušu sīkdatnes). Šīs sīkdatnes ļauj jums vai mums izmantot noteiktus trešās puses piedāvātos pakalpojumus (piemēram, sīkdatnes maksājumu pakalpojumu apstrādei).

Sīkdatnēm ir dažādas funkcijas. Daudzas sīkdatnes ir būtiskas tehnisku apsvērumu dēļ, jo bez sīkdatnēm dažas tīmekļa vietnes funkcijas nedarbotos (piemēram, iepirkumu grozs vai videoklipu rādīšana). Citas sīkdatnes var būt vajadzīgas, lai analizētu lietotāja paradumus vai rādītu reklāmas ziņojumus.

Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas elektroniskās saziņas darījumu veikšanai (obligātās sīkdatnes) vai noteiktu funkciju nodrošināšanai, kuras vēlaties izmantot (funkcionālās sīkdatnes, piemēram, iepirkumu groza funkcijai), vai sīkdatnes, kas ir nepieciešamas tīmekļa vietnes optimizācijai (piemēram, sīkdatnes, kas sniedz izmērāmu pārskatu par tīmekļa auditoriju), tiek saglabātas, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ja vien nav norādīts cits juridiskais pamats. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīgas intereses saglabāt sīkdatnes, lai nodrošinātu tehniski nevainojamu un optimizētu operatora pakalpojumu sniegšanu. Ja ir pieprasīta jūsu piekrišana sīkdatņu uzglabāšanai, attiecīgās sīkdatnes tiek uzglabātas, pamatojoties tikai uz saņemto piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts); šo piekrišanu var jebkurā brīdī atsaukt.

Jums ir iespēja iestatīt pārlūkprogrammu tā, lai jūs tiktu informēts par sīkdatņu ievietošanu un lai atļautu pieņemt sīkdatnes tikai noteiktos gadījumos. Jūs varat arī izslēgt sīkdatņu pieņemšanu noteiktos gadījumos vai vispār, vai aktivizēt dzēšanas funkciju, lai automātiski dzēstu sīkdatnes, kad pārlūkprogramma tiek aizvērta. Ja sīkdatnes tiek deaktivizētas, šīs tīmekļa vietnes funkcijas var būt ierobežotas.

Ja tiek izmantotas trešo personu sīkdatnes vai ja sīkdatnes tiek izmantotas analītiskiem mērķiem, mēs jums par to paziņosim atsevišķi saistībā ar šo datu aizsardzības politiku un, ja nepieciešams, lūgsim jūsu piekrišanu.

Servera žurnāldatnes

Šīs tīmekļa vietnes un tās lapu nodrošinātājs automātiski vāc un saglabā informāciju tā dēvētajās servera žurnāldatnēs, ko jūsu pārlūkprogramma automātiski nosūta mums. Šī informācija ietver:

  • izmantoto pārlūkprogrammas veidu un versiju;
  • izmantoto operētājsistēmu;
  • atsauces URL;
  • piekļuves datora mitināšanas nosaukumu;
  • servera vaicājuma laiku;
  • IP adresi.

Šie dati netiek apvienoti ar citiem datu avotiem.

Šie dati tiek reģistrēti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīgas intereses nodrošināt tehniski nevainojamu un optimizētu operatora tīmekļa vietnes attēlošanu. Lai to panāktu, ir jāreģistrē servera žurnāldatnes.

Pieprasījums pa e-pastu, tālruni vai faksu

Ja sazināsieties ar mums pa e-pastu, tālruni vai faksu, jūsu pieprasījums, tostarp visi no tā izrietošie personas dati (vārds, uzvārds, pieprasījums) tiks saglabāti un apstrādāti, lai mēs varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu. Bez jūsu piekrišanas mēs šos datus tālāk nenododam.

Šie dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja jūsu pieprasījums ir saistīts ar līguma izpildi vai ir nepieciešams pirmslīguma pasākumu veikšanai. Visos pārējos gadījumos dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm efektīvi apstrādāt mums iesniegtos pieprasījumus (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai pamatojoties uz jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), ja tā ir saņemta.

Dati, kurus mums nosūtījāt, izmantojot saziņas pieprasījumus, paliek pie mums līdz brīdim, kad pieprasāt tos dzēst, atsaucat savu piekrišanu datu glabāšanai vai datu glabāšanas mērķis vairs nav aktuāls (piemēram, pēc jūsu pieprasījuma izpildes). Obligātie likumā noteiktie nosacījumi, jo īpaši likumā noteiktie datu glabāšanas termiņi, netiek skarti.

5. Analīzes rīki un reklāma

WordPress Statistics

Šī vietne izmanto WordPress Statistics, lai statistiski novērtētu apmeklētāju piekļuvi. Pakalpojumu sniedzējs ir Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, ASV.

WordPress Statistics izmanto tehnoloģijas, kas ļauj atpazīt lietotāju, lai analizētu lietotāja uzvedību (piemēram, sīkdatnes vai ierīces digitālnospieduma iegūšana). WordPress Statistics analīzes nolūkā cita starpā apkopo žurnāldatnes (novirzītājs, IP adrese, pārlūkprogramma u.c.), vietnes apmeklētāju izcelsmi (valsts, pilsēta) un to, kādas darbības viņi ir veikuši vietnē (piemēram, klikšķi, skatījumi, lejupielādes). Savāktā informācija par šīs vietnes izmantošanu tiek glabāta serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Pēc apstrādes un pirms datu uzglabāšanas jūsu IP adrese tiek padarīta anonīma.

Šā analīzes rīka izmantošana ir balstīta uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Tīmekļa vietnes operatoram ir likumīgas intereses anonīmi analizēt lietotāju modeļus, lai optimizētu operatora tīmekļa vietnes piedāvājumus un reklāmu. Ja ir pieprasīta attiecīga vienošanās (piemēram, piekrišana sīkdatņu uzglabāšanai), apstrāde notiek tikai un vienīgi, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā brīdī.

WP Statistics

Lai statistiski novērtētu apmeklētāju piekļuvi, šajā vietnē tiek izmantots WP Statistics analīzes rīks. Pakalpojuma sniedzējs ir Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai 23816, AAE (https://veronalabs.com).

WP Statistics var izmantot, lai analizētu mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. WP Statistics cita starpā reģistrē žurnāldatnes (IP adresi, novirzītāju, izmantoto pārlūkprogrammu, lietotāja izcelsmi, izmantoto meklētājprogrammu) un darbības, ko tīmekļa vietnes apmeklētāji ir veikuši vietnē (piemēram, klikšķus un skatījumus).

Ar WP Statistics palīdzību savāktie dati tiek glabāti tikai mūsu serverī un netiek nodoti WordPress.

Šā analīzes rīka izmantošana ir balstīta uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mums ir likumīgas intereses veikt anonimizētu lietotāju uzvedības analīzi, lai optimizētu gan mūsu tīmekļa vietnes, gan mūsu reklāmu. Ja ir pieprasīta piekrišana (piemēram, piekrišana sīkdatņu uzglabāšanai), apstrāde tiks veikta, pamatojoties tikai un vienīgi uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrišanu var atsaukt jebkurā brīdī.