Metu konkursa ziņojums

Metu konkursa ziņojums

Konkursa norise – 2020. gada 9. julija – 2020. gada 9. septembrim

METU KONKURSA

“BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS 21. KORPUSA PĀRBŪVE”
ID Nr. BKUS 2020/54

ZIŅOJUMS

VSIA `BĒRNU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA`

1. Metu konkurss “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21.korpusa
pārbūve“ turpmāk tekstā – Konkurss

1.1 Konkursa mērķis –  ir iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā, Projektēšanas programmā ietvertajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu, un ekonomiski pamatotu Metu “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21.korpusa pārbūvei”.

1.2. Konkursa priekšmets – ir apbūves iecere, kas attēlo kompleksu BKUS 21. korpusa pārbūves un tam pieguļošās teritorijas perspektīvo attīstību (turpmāk tekstā – Konkursa objekts). Apbūves iecerei ir jāietver BKUS 21. korpusa pārbūves arhitektoniskie un funkcionālie risinājumi un tam pieguļošās teritorijas labiekārtojumu. Priekšlikumā pieļaujama minimālā apjomā arī BKUS 20.korpusa pārbūve ēku funkcionālajai sasaistei. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

1.3. Konkursa balvu fonds.

Kopējais Konkursa godalgu fonds: 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi).

2. Konkursa pasūtītājs.

Konkursa pasūtītājs – Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003457128, adrese: Vienības gatve 45, Rīga LV-1004, Latvija.

3. Konkursa žūrijas komisijas sastāvs.

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs,
Valts Ābols,BKUS valdes priekšsēdētājs.

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece,
Alla Silova, Slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas procesa virsārste

Žūrijas komisijas locekļi:

Jānis Vanags,  BKUS nozīmētais pārstāvis,
Viesturs Brūzis, arhitekts, Rīgas pilsētas nozīmētais būvvaldes pārstāvis,
Karīna Jansone, arhitekte, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nozīmētā pārstāve,
Daiga Dzedone, arhitekte, LAS nozīmētā pārstāve,
Daiga Veinberga, arhitekte, LAS nozīmētā pārstāve.

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre:

Dace Kalvāne, arhitekte

4. Žūrijas komisijas atzinums

Metu konkursā tika iesniegti 5 darbi. Pirms žūrijas komisijas darba, Metus izskatīja BKUS nozīmētā Tehniskā komisija, norādot katra iesniegtā meta atbilstību vai neatbilstību konkursa Projektēšanas programmā un telpu programmā definētajām prasībām (skat. Pielikumā Nr.1.). Žūrijas komisija pirms Metu vērtēšanas tika iepazīstināta ar Tehniskās komisijas ziņojumu.

Žūrijas komisija vērtēja projektus pēc Konkursa nolikumā definētajiem kritērijiem, lielu uzmanību veltot funkcionālajam ārstniecisko mērķu un funkciju nodrošinājumam, nepieciešamo autotransporta plūsmu organizācijai slimnīcas teritorijā, kā arī arhitektoniskā risinājuma kvalitātei un izteiksmībai.  Žūrijas komisija 2020. gada 6. oktobrī pabeidza iesniegto Metu izvērtēšana un atbilstoši MK 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 trešajai daļai sagatavots Žūrijas komisijas atzinums (pielikumā Nr.3).

5. Žūrijas komisijas lēmums par uzvarētāju un godalgu ieguvējiem un to sadalījumu:

Žūrijas komisija aizpildīja individuālā vērtējuma tabulas saskaņā ar konkursa Nolikuma punktā 7.9. norādītajiem kritērijiem, kuri ir apkopoti Konkursa kritēriju kopvērtējuma tabulā (pielikumā nr.2).
Kopvērtējumā augstāko punktu skaitu ieguva darbs ar devīzi  PLS112 – 595 punkti jeb vidēji 85;
secīgi nākamais darbs ar devīzi UKS287 – 475 punkti jeb vidēji 67,9;
trešajā vietā pēc punktu vērtējuma ir darbs ar devīzi MVP909 – 406 punkti jeb vidēji 58;   
ceturtajā vietā ir darbs ar devīzi  VE3E23 – 333 punkti jeb vidēji 47,6;
piektajā vietā  pēc punktu kopvērtējuma ir darbs ar devīzi AKR920 – 318 punkti jeb vidēji 45,4.

Ievērtējot to, ka iesniegto darbu izpildījuma kvalitāte un detalizācijas pakāpe bija stipri atšķirīga, kā arī vērojamas pretrunas arhitektoniskās formas semantikā un galvenās ieejas dizaina (t.sk. priekšlaukuma) izveidē, žūrijas komisija vienbalsīgi nolēma pārdalīt balvu fondu piešķirot 1. vietai 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti EUR, 00 centi) EUR balvu, attiecīgi 2. vietai 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti EUR, 00 centi) EUR, 3. vietai 2000,00 (divi tūkstoši EUR, 00 centi) EUR, 4./5. vietai 500,00 (pieci simti EUR, 00 centi) EUR katrai.

2020.gada 6.oktobrī Žūrijas komisija nolēma piešķirt darbam ar:

– devīzi PLS112 pirmo vietu un 4500 EUR balvu,

– devīzi UKS287  otro vietu un 2500 EUR balvu,

– devīzi MVP909 trešo vietu un 2000 EUR balvu,

– devīzi VE3E23 ceturto vietu un 500 EUR balvu,

– devīzi AKR920 piekto vietu un 500 EUR balvu.

Žūrijas komisija atzina, ka 1.vietas meta autori ir izstrādājuši detalizēti gan koncepciju ēkai, gan ārtelpai – ainavas detalizācijā pārsniedzot konkursa darba uzdevumu. Žūrijas komisija ieteica konkursa Rīkotājam turpināt darbu pie būvprojekta izstrādes ar Metu konkursa 1. vietas autoriem.

6. Devīžu atvēršana un rezultātu paziņošana

Devīžu atvēršana un rezultātu paziņošana notika atklātā sēdē 2020.gada 14.oktobrī pl.9:00, VSIA `BĒRNU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES SLIMNĪCĀ`,Rīgā, Vienības gatvē 45.

Devīžu atvēršanas sanāksmē piedalījās:

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece, Slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas procesa virsārste Alla Silova,

Žūrijas komisijas loceklis BKUS nozīmētais pārstāvis Jānis Vanags

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre, arhitekte Dace Kalvāne.

Metu konkursa dalībnieku pārstāvji:

Aleksandrs Čepiguss (SIA `DUAL arhitekti`), Dāvis Gertners (`Arhitektu birojs Jaunromāns un Ābele`), Ilze Rukšāne (SIA `ALPS`), Agate Eniņa (SIA `Mark arhitekti`), Kārlis Frīdenbergs (SIA `Arhitekta G.Vīksnas birojs`), Alise Leite (SIA `Arhitekta G.Vīksnas birojs`), Mārtiņš Ošāns (SIA `Mark arhitekti`), Elena Šopiak (`Arhitektu birojs Jaunromāns un Ābele`).

7. Ziņas par uzvarēju un godalgu saņēmējiem:

META DEVĪZEGODALGAAUTORS
PLS1121.vieta un balva 4500,00 EUR (četri tūkstoši pieci simti EUR un 00 centi) apmērāSIA „MARK ARHITEKTI“ Reģ. Nr.40103263364 Pulkveža Brieža iela 39 Rīga, LV-1045, piedaloties: SIA „APD ALPS“, SIA „INŽENIERU BIROJS BŪVE FORMA“, SIA „IE.LA.INŽENIERI“, SIA „UMT “
UKS2872. vieta un balva 2500,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti EUR un 00 centi) apmērāSIA „SESTAIS STILS“ Reģ. Nr. 40003076375, Augļu iela 11a-1, Rīga, LV-1002, autoru kolektīvs: Agate Kukule Alise Jēkabsone Evelina Čipuštanova Ina Kuļikovska Ingūna Rozentāle Jēkabs Jurjāns Kaspars Kalniņš Lauma Kalniņa Vita Polkovņikova
MVP9093. vieta un balva 2000,00 EUR (divi tūkstoši EUR un 00 centi) apmērāSIA „DUAL arhitekti“ VRN 40203021187 Šarlotes iela 6-23 Rīga, LV-1001
VE3E234. vieta un balva 500,00 EUR (pieci simti EUR un 00 centi) apmērāSIA „arhitektu birojs Jaunromāns un Ābele“ Reģ. Nr.LV 40003783299 Lāčplēša iela 39, Rīga, LV-1011
AKR9205. vieta un balva 500,00 EUR (pieci simti EUR un 00 centi) apmērāSIA „Arhitekta G. Vīksnas birojs Reģ. Nr. 42103000401 Dīķa iela 11, Liepāja, LV-3401

Konkursa Nolikums

Atklātā devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas sēde notiks 2020. gada 14. oktobrī.

Uzmanību!

Konkursa devīžu atvēršana!

Metu konkursa
“BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS 21. KORPUSA PĀRBŪVE”
ID Nr. BKUS 2020/54

Atklātā devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas sēde notiks 2020. gada 14. oktobrī, plkst. 9:00, BKUS telpās, Rīgā, Vienības gatvē 45, zālē pie bibliotēkas un kafejnīcas.

Kontaktpersona – Dace Kalvāne, tel. +371 29480702

BKUS Metu konkursa iesniegšanas termiņš ir pagarināts

UZMANĪBU!!!

BKUS metu konkursa iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2020. gada 17.09.2020 11:30.

Informējam, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika pagarināts, lai novērstu konkursa komisijas pieļauto tehnisko kļūdu konkursa dokumentācijā un paziņojumā par metu konkursu, kur kļūdaini tika norādīti atšķirīgi piedāvājumu iesniegšanas laiki.

Paskaidrojam, ka termiņa pagarinājums nav veikts konkrēta pretendenta interesēs, bet gan tādēļ, lai novērstu tehnisko kļūdu konkursa dokumentācijā un nodrošinātu projekta īstenošanu bez finanšu korekcijām par komisijas pieļautajiem pārkāpumiem konkursa procedūrā.

Informējam, ka komisija riskus ir izvērtējusi konsultējoties ar Iepirkumu uzraudzības biroja darbiniekiem, kuri ir apstiprinājuši konkursa komisijas rīcību kā atbilstošu konkrētajā situācijā.

METU KONKURSS

“BĒRNU KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCAS 21. KORPUSA PĀRBŪVE”, ID Nr. BKUS 2020/54

Konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski kvalitatīvu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā, Projektēšanas programmā ietvertajām un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu, un ekonomiski pamatotu Metu “Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas 21.korpusa pārbūvei”.

Konkursa priekšmets ir apbūves iecere, kas attēlo kompleksu BKUS 21. korpusa pārbūves un tam pieguļošās teritorijas perspektīvo attīstību (turpmāk tekstā – Konkursa objekts). Apbūves iecerei ir jāietver BKUS 21. korpusa pārbūves arhitektoniskie un funkcionālie risinājumi un tam pieguļošās teritorijas labiekārtojumu. Priekšlikumā pieļaujama minimālā apjomā arī BKUS 20.korpusa pārbūve ēku funkcionālajai sasaistei. Metu paredzēts izmantot kā pamatu turpmākā būvprojekta izstrādei.

Konkursa norises laiks – no 2020. gada 9.jūlija līdz 2020. gada 9. septembrim.

Konkursa Rīkotājs –VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki ar Konkursa Nolikumu var iepazīties un lejuplādēt mājaslapās https://www.latarh.lv un https://metukonkurss.lv/

Kopējais Konkursa balvu fonds: 10 000.00 EUR