ŽŪRIJAS KOMISIJAS ZIŅOJUMS

„ APBŪVEI RĪGĀ, BRĪVĪBAS IELĀ 87 UN 89”

Konkursa norises laiks no 2022. gada 15. augusta līdz 15. novembrim

1. Metu konkurss “Apbūve Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89 “ turpmāk tekstā – Konkurss

1.1 Konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri apbūvei Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89.

1.2. Konkursa priekšmets ir Brīvības ielas 87 un 89 teritorijas apbūves un labiekārtojuma perspektīvās apbūves iecere.

1.3. Konkursa balvu fonds. Kopējais Konkursa godalgu fonds: 11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro, 00 centi).

2. Konkursa rīkotājs.

Konkursa rīkotājs – SIA “KI ZEME”, reģistrācijas Nr. 40103161381, Vesetas ielā 7, Rīgā,
LV-1013, tālrunis: +371 29674228, epasts: jgursone@rietumu.lv.

3. Konkursa žūrijas komisijas sastāvs.

Žūrijas komisijas priekšsēdētāja, Jeļena Buraja,
AS “Rietumu Banka” valdes priekšsēdētāja,
Konkursa Rīkotāja SIA “KI ZEME” pārstāve

Žūrijas komisijas locekļi:
Juris Bērziņš, sertificēts arhitekts, Konkursa Rīkotāja SIA “KI ZEME” pārstāvis,
Kristīne Zīverte, arhitekte, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nozīmētā pārstāve, RD PAD Kultūras mantojuma aizsardzības nodaļas vadītāja vietniece,
Nauris Piļāns, arhitekts, NKMP nozīmētais pārstāvis, Arhitektūras un mākslas daļas vadītāja vietnieks,
Dainis Bērziņš, arhitekts, LAS nozīmētais pārstāvis.

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre:
Dace Kalvāne
, arhitekte

4. Žūrijas komisijas atzinums

Metu konkursā tika iesniegti 10 darbi.

Pirms žūrijas komisijas darba, Metus izskatīja Konkursa Rīkotāja izveidotā Tehniskā komisija, atzīmējot katra iesniegtā meta atbilstību vai neatbilstību konkursa Projektēšanas programmā definētajām prasībām, kā arī Rīgas vēsturiskā centra AZ TIAN. Žūrijas komisija, sākot Metu vērtēšanu, tika iepazīstināta ar Tehniskās komisijas apkopoto informāciju. Žūrijas komisija konkursa darbu vērtēšanu veica divās darba sesijās un sagatavoja žūrijas komisijas atzinumu.

Žūrijas komisija vērtēja piedāvājumus pēc Konkursa nolikumā noteiktajiem kritērijiem, īpašu uzmanību veltot pilsētbūvnieciskajai situācijai un jaunā būvapjoma iederībai Brīvības ielas perimetrālajā apbūvē, kā arī risinājumu funkcionālajai un arhitektoniskajai kvalitātei. Pēc žūrijas komisijas domām, gandrīz visos iesniegtajos darbos ir interesanti risinājumi un radošas, oriģinālas idejas. Komisijas sēdēs žūrijas pārstāvji atzina, ka dotais uzdevums pretendentiem bijis pietiekami liels profesionālais izaicinājums, jo konkursa teritorijas perspektīvajā attīstībā bija ne tikai jāievērtē projektēšanas programmas prasības, bet arī jārespektē kaimiņu zemesgabalu un Brīvības ielas frontes pilsētbūvnieciskā situācija – pagalmu proporcijas un apbūves augstuma maiņa Brīvības ielas frontē, kas projektēšanas procesā prasījis individuālu pieeju konkrētajam zemesgabalam. Žūrijas komisija atzina, ka sarežģītajā pilsētbūvnieciskajā situācijā – pilsētvidē ar ēku brandmūriem, dažādiem apbūves augstumiem un stilistiku, pagalmu organizāciju – konkursa dalībnieki veikuši nopietnu vides konteksta analīzi, lai īstenotu pasūtītāja programmu.

Žūrijas komisija vērtējot Metu piedāvājumus, analizēja piedāvāto būvapjomu un arhitektonisko fasādes risinājumu iederību Brīvības ielas pilsētvidē ar mainīgu esošo ēku stāvu augstumu un arhitektonisko stilistiku, norādot, ka konkrētajā novietnē konkursa dalībiekiem bija kompleksi jārisina Brīvības ielas jaunbūves fasāde un pagalma būvapjoma veidols, kas labi nolasāms gan no ielas pretējās puses, gan tālajām skatu perspektīvām. Tādējādi Brīvības ielas jaunbūves fasāde tika vērtēta ne tikai frontāli, bet kopā ar pagalma būvapjomu veidolu un kopīgi veidoto publisko telpu.

Īpaša žūrijas komisijas uzmanība tika veltīta arhitektoniskā veidola un funkcionālo risinājumu kvalitātei, un dzīvokļu plānojumam. Žūrijas komisija secina, ka veiksmīgākie piedāvājumu autori ne tikai respektējuši konkrēto pilsētvides stilistiku, bet arī inovatīvi risinājuši Brīvības ielas ēkas fasādi mūsdienīgas arhitektūras veidolā ar augstvērtīgu/kvalitatīvu materiālu izvēli. Žūrijas komisija atzina, ka viena no būtiskām Rīgas vēsturiskā centra apbūves iezīmēm ir jumtu ainava, kas šajā konkursā bija risināta tikai atsevišķiem darbiem. Žūrijas komisija konstatē, ka šis konkurss pierāda, ka Rīgas vēsturiskā centra teritorijā nav iespējams nodrošināt visus dzīvokļus ar autostāvvietām, kā arī to, ka metu konkursa stadijā piedāvātie teritorijas labiekārtojuma risinājumi atsevišķos darbos izstrādāti ļoti detalizēti, kas meta stadijā nav tik būtiski.

Žūrijas komisija 2022. gada 5. decembrī beidza iesniegto Metu vērtēšanu.

5. Žūrijas komisijas lēmums par Metu konkursa uzvarētaju un godalgu ieguvējiem un to sadalījumu.

Vērtēšanas kritēriji, saskaņā ar RCK konkursa nolikuma 9. punktu, ir sekojošie:

* būvapjoma iekļaušanās kopējā pilsētbūvnieciskajā situācijā un pilsētvides prasību nodrošinājums, t.sk.:

– apbūves ieceres atbilstība RVC AZ TIAN;

– būvapjomu atbilstība kultūrvides kontekstam, saslēgums ar blakus esošajām ēkām;

– būvapjomu iekļaušanās pilsētvides mērogā un skatu leņķos no Brīvības ielas;

– teritorijas labiekārtojuma un vides pieejamības nosacījumu kvalitāte,

* būvapjoma arhitektoniskā kvalitāte, ēku funkcionalitāte un atbilstība Nolikumam un Projektēšanas programmai, t.sk.:

– arhitektoniskās idejas oriģinalitāte;

– arhitektonisko un konstruktīvo risinājumu ilgtspējība un efektivitāte;

– arhitektoniskās formu valodas atbilstība ēku izmantošanas mērķim (t.sk., fasādes materiālu izvēle, to estētiskā kvalitāte un krāsu/faktūru/tekstūru risinājums),

– plānojuma atbilstība ēkas noteiktajam izmantošanas mērķim.

* citi specifiski kritēriji pēc Žūrijas komisijas ieskatiem.

Žūrijas komisija nolēma piešķirt darbam ar:

*devīzi 47GC pirmo vietu un godalgu 4 000.00 EUR (četri tūkstoši EUR) apmērā;

*devīzi BP79 otro vietu un godalgu 3 000.00 EUR (trīs tūkstosi EUR) apmērā;

*devīzi AA11 trešo vietu un godalgu 2 000.00 EUR (divi tūkstoši EUR) apmērā;

* devīzi 2B2C veicināšanas balva 1 000.00 EUR (viens tūkstotis EUR) apmērā,

* devīzi SM14 veicināšanas balva 1 000.00 EUR (viens tūkstotis EUR) apmērā.

6. Rezultātu paziņošana un Devīžu atvēršana

Devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas sēde notika 2022. gada 13. decembrī, plkst. 16:00.

7. Ziņa par uzvarētāju un godalgu saņēmējiem:

META
DEVĪZE
GODALGAAUTORS
47GC1. vieta un 4 000.00 EUR
(četri tūkstoši EUR, 00 centi)
Personu apvienība:
SIA Free Architecture (autori –
Sidhards Jānis Libers, Rūdis Rubenis,
Janis Bērziņš, Ritvars Krastiņš, Egīls
Markus, Egons Adelčs)
Reģ. Nr. 40103873368, adrese –
Kalnciema iela 105 – 31, Rīga, LV 1046
SIA Ainavu Studija (autori – Anna
Kalniņa, Pēteris Vorza, Agnese Ozola,
Anna Koniševa)
Reģ. Nr. 43603088577, adrese –
Platones iela 67, Jelgava, LV 3008
BP792. vieta un 3 000.00 EUR (trīs
tūkstoši EUR, 00 centi)
SIA MARK arhitekti
Reģ. Nr. 40103263364, adrese –
Pulkveža Brieža iela 39, Rīga, LV 1045
AA113. vieta un 2 000.00 EUR
(divi tūkstoši EUR, 00 centi)
SIA Lauder Architects
Reģ. Nr. 40203019924, adrese – Purva
iela 13, Rīga, LV 1007
2B2CVeicināšanas balva 1 000.00
EUR (viens tūkstotis EUR, 00
centi) apmērā
SIA LIME AD (autori -Ingurds Lazdiņš
un Maija Ezergaile sadarbībā ar Didzi
Jaundzemu)
Reģ. Nr. 50203175591, adrese –
Satiksmes iela 3 – 504A, Rīga, LV 1004
SM14Veicināšanas balva 1 000.00
EUR (viens tūkstotis EUR, 00
centi) apmērā
Autoru kolektīvs – Andrii Lesiuk,
Mykhailo Kohut, Kateryna Ivashchuk,
Olena Vitiuk,Serhii Dilai, Yaroslav
Ivaskiv, Viktoria Lazurko, Igor Kohut.
Adrese – Ukraina, Ļvova, Grihorovycha
9 – 3a, 79005

Dace Kalvāne,
Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre

Atklātss “Apbūve Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89”

Konkursa norise – 2022. gada 15. augusts – 15. novembris

Atklāts

“Apbūve Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89”“Apbūve Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89”

Konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri apbūvei Rīgā, Brīvības ielā 87 un 89.

Konkursa priekšmets ir Brīvības ielas 87 un 89 teritorijas apbūves un laiekārtojuma perspektīvās apbūves iecere.

Konkursa Rīkotājs – SIA “KI ZEME”

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki ar Konkursa Nolikumu var iepazīties un lejuplādēt mājas lapās https://www.latarh.lv un https://brivibas87un89.metukonkurss.lv/

Konkursa žūrijā – konkursa Rīkotāja pārstāvji, Rīgas pilsētas būvvaldes un LAS nozīmētie pārstāvji.

Kopējais Konkursa balvu fonds: 11 000.00 EUR