Žūrijas komisijas atzinums

Žūrijas komisijas atzinums

Konkursa norise – 2020. gada 10. julija – 2020. gada 12. oktobrim

STARPTAUTISKS ARHITEKTŪRAS METU KONKURSA

 “ZUNDA PARKS RĪGĀ, DAUGAVGRĪVAS IELĀ 31, TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA”

ŽŪRIJAS KOMISIJAS ATZINUMS

RĪGA, 2020.

1.Arhitektūras Metu konkurss “Zunda parka Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31 teritorijas attīstības vīzija” – turpmāk tekstā Konkurss.

Konkursa priekšmets un mērķis.

Konkursa mērķis –  ir iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus “DG31” SIA teritorijas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31 telpiskās attīstības vīzijai un I kārtas ēkas jaunbūves iecerei, izmantojot radošu sacensību, panākot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.
Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošiem Metiem, kuru ņemt par pamatu, izstrādājot būvniecības ieceri, kas tiks balstīta uz tā piedāvāto konkursa teritorijas telpiskās attīstības vīzijas un I kārtas ēkas jaunbūves ieceres priekšlikumiem.

Konkursa objekts:

–  konkursa teritorijas telpiskās attīstības vīzija ar konkursa teritorijas kopējā ģenerālplāna koncepciju, kas attēlo “Zunda parks” perspektīvās attīstības kārtas, arhitektoniskos risinājumus I kārtas ēkas jaunbūvei Daugavgrīvas ielā 31 un priekšlikumus teritorijas labiekārtojumam;
Konkursa balvu fonds 42 000,00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši euro, 00 centi).

2.  Konkursa Rīkotājs.

Konkursa Rīkotājs – SIA  “DG31”, reģ. Nr. 40003521352, juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007, tālrunis: +371 29389918, e-pasts: kaspars.beitins@galio.lv

3. Konkursa žūrijas komisijas sastāvs.

Žūrijas komisijas priekšsēdētājs,
Kaspars Beitiņš, Konkursa Rīkotāja pārstāvis,

Žūrijas komisijas locekļi:
Aurimas Martinkėnas, konkursa Rīkotāja pārstāvis (Lietuva),
Minaugas Pakalnis, konkursa Rīkotāja pārstāvis, ārvalstu arhitekts (Lietuva),
Jānis Dripe, Dr.arch.h.c., arhitekts, LAS biedrs, Rīgas pilsētas galvenā arhitekta biroja nozīmētais pārstāvis,
Jonathan Woodroffe, ārvalstu arhitekts, pilsētplānotājs (Lielbritānija/Nīderlande),
Māra Liepa-Zemeša, Dr.arch., Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nozīmētā pārstāve,
Gunita Kalīte, sertificēta arhitekte, Rīgas pilsētas būvvaldes, Arhitektu nodaļas vadītājas vietniece,
Egons Bērziņš, Mgr.arch., sertificēts arhitekts, LAS nozīmētais pārstāvis, LAS biedrs,
Renārs Putniņš, sertificēts arhitekts, LAS nozīmētais pārstāvis, LAS biedrs.

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre:
Dace Kalvāne, Mgr.arch. sertificēta arhitekte

4. Žūrijas komisijas vispārīgas atziņas un rekomendācijas

Pirms konkursa žūrijas iesniegto metu atbilstību/neatbilstību konkursa dokumentācijai un noteiktām tehniskajām prasībām (pielikumā Nr.1) veica Tehniskā komisija.

Ievērtējot Zunda parks konkursa žūrijas norises laikā Eiropā noteiktos pandēmijas ierobežojumus, žūrijas komisijas darbs noritēja attālināti zoom virtuālajā platformā. Žūrijas komisija atzīmēja, ka tik lielai (797800 kv.m.) teritorijai, kas atrodas netālu no pilsētas centra, pie Zunda kanāla, ar atbildīgu pilsētbūvniecisko virsuzdevumu, bija iesniegti 14 darbi, kas ir pozitīvi vērtējams fakts. Konkursa teritorijas novietojuma un mēroga ziņā Zunda parks varētu kalpot kā piemērs telpiski sabalansētas un daudzfukcionālas jaunas pilsētvides izveidē. Žūrijas komisijas atzina, ka konkursa uzdevums pretendentiem bija liels profesionālais izaicinājums, jo prasīja dot priekšlikumus ne tikai Zunda parka teritorijas funkcionālajam plānojumam un dalījumam kvartālos/kārtās, bet arī piedāvāt konceptuālus arhitektoniskos risinājumus teritorijas `enkura` objektam (vietzīmei) un  publiskās ārtelpas izveidei (t.sk., ūdensmalas promenādei), kā arī ieskicēt sava veida stratēģiju šīs pilsētas daļas perspektīvajai attīstībai. Žūrija arī konstatēja, ka projektu priekšlikumos maz bija izmantotas agrākās plānošanu koncepciju iestrādes (Daugavas kreisā krasta siluets u.c.), kas dotu pārliecinošākus risinājumus skatu koridoriem uz Mārtiņa baznīcu, Zunda kanāla šķērsojumu trasējumam, Daugavgrīvas ielas frontes telpiskajam risinājumam vai Daugavgrīvas un Durbes ielas stūra telpiskajam noformējumam kontekstā ar transformatoru apakšstaciju.  

Žūrijas komisija vērtēja projektus pēc Konkursa nolikumā definētajiem kritērijiem, ņemot vērā pilsētbūvniecisko koncepciju un tās atbilstību konkrētās pilsētvides īpatnībam/prasībām, kā arī piedāvāto ēku funkcionalitāti un arhitektoniskā veidola atbilstību izmantošanas mērķim un pilsētvides mērogam. Analizējot piedāvāto risinājumu 3D modeļus pilsētvidē, žūrijas komisija īpašu uzmanību veltīja priekšlikumu urbānās vides, t.sk., ielu tīkla un būvapjomu proporciju izveidei, galvenajām skatu perspektīvām, `enkurobjekta` apjoma izvietojumam, veidolam un siluetam.

Žūrijas komisija konstatē, ka lielākā daļa iesniegto Metu autoru kā atbildi uz konkursa Rīkotāja urbānās vides izveides jautājumiem piedāvājuši arhitektoniski telpiskos risinājumus, mazāk uzmanības veltot publiskās ārtelpas izveidei iekškvartālos (starp ēkām) vai kopējai ainavu arhitektūras koncepcijai, transporta plūsmu risinājumi un ielas telpas plānošanai. Vienlaikus, žūrijas komisija konstatēja, ka piedāvājumos maz uzmanības veltīts radošai/inovatīvai mājokļa tipoloģijai, un nākotnes tendencēm, piemēram, darbu mājās, un dzīvojamo vienību funkcionālo elastību. Tāpat varēja vēlēties izvērstākas idejas par ielu telpu, sociālo vidi, drošību utt.

Konkursa rezultātā ir iegūti arhitektoniski un pilsētbūvnieciski priekšlikumi, kurus konkursa Rīkotājs var izmantot par pamatu turpmākajam darbam ar Zuda parka teritorijas attīstību, lai izveidotu optimālu pilsētvidi ar jauniem, radošiem risinājumiem dzīvojamam fondam, publiskajai ārtelpai un komercstruktūrām.

Žūrijas komisija iesaka konkursa Rīkotājam ņemt vērā žūrijas rekomendācijas ne tikai konkursā apbalvoto darbu izmantošanai, bet arī izvērtēt iespēju rīkot papildus radošo sesiju, sadarbībā ar Rīgas pilsētu un godalgoto metu autoriem, detalizētai teritorijas urbānās vides izveidei, padziļinātai publiskās ārtelpas kritēriju, projektēšanas vadlīniju un funkcionalitātes stratēģijas izstrādei. Zunda kanāla krastmala ir nenoliedzama teritorijas vērtība. Esošā iela (Nameja krastmala) ir Rīgas pilsētas īpašums. Krastmalas pārveide, transporta regulējumi un pieejamība būs tieši atkarīga no konkursa Rīkotāja (teritorijas attīstītāja) un pilsētas institūciju sadarbības. Žūrija rekomendē iedibināt rezultējošu sadarbības modeli starp Rīgas pilsētu un attīstīju jau agrīnā projektešanas stadijā. 

5. METU KONKURSA IESNIEGTO DARBU VĒRTĒJUMS

Konkursa žūrija iesniegtos darbus vērtēja pēc sekojošajiem kritērijiem:

– Konkursa teritorijas pilsētbūvnieciskā koncepcija un tās atbilstība konkrētās pilsētvides īpatnībām/prasībām, t.sk., transporta organizācija konkursa objekta teritorijā;
– Ēku funkcionalitāte un atbilstība konkura Nolikuma un Projektēšanas programmas prasībām;
– Jauno būvapjomu arhitektoniskais veidols, tā atbilstība ēku izmantošanas mērķim, piedāvāto ideju oriģinalitāte un tehnoloģisko risinājumu novitāte;
– Citi specifiski kritēriji pēc žūrijas komisijas ieskatiem (ilgtspējība, teritorijas iedalījuma kārtās racionalitāte, u.tml.).

Pirms žūrijas komisijas darba, Konkursa iesniegtos darbus vērtēja profesionāla Tehniskā metu konkursu, atzīmējot, ka iesniegto darbu kvalitāte ir atšķirīga. Žūrija iepazinās ar Tehniskās komisijas ekspertu vērtējumu par Konkursa metu piedāvājumu atbilstību nolikumam un projektēšanas programmai. Tehniskās komisijas ekspertu konstatētās neatbilstības žūrijas komisija izskatīja un novērtēja katram konkursa darbam. Žūrijas komisija deva konkursa Rīkotājam rekomendācijas turpmākajiem vēlamajiem soļiem  optimālākas pilsētvides izveidei un arhitektūras kvalitātes nodrošinājumam.

6. METU KONKURSA REZULTĀTI

6.1. Metu konkursa žūrijas lēmums

Žūrijas komisija aizpildīja detalizētas individuālā vērtējuma tabulas saskaņā ar konkursa Nolikuma punktā 7.6. norādītajiem kritērijiem, kuri ir apkopoti Konkursa kritēriju kopvērtējuma tabulā (pielikumā nr.2)

Kopvērtējumā augstāko punktu skaitu ieguva darbs ar devīzi  SIL333 – 699 punkti jeb vidēji 77,67;
secīgi nākamais darbs ar devīzi ARK030 – 650 punkti jeb vidēji 72,22;
trešajā vietā pēc punktu vērtējuma ir darbs ar devīzi ABS007 – 560 punkti jeb vidēji 62,22;    
ceturtajā vietā pēc punktu vērtējuma ir darbs ar devīzi  AAA888 – 542 punkti jeb vidēji 60,22;
piektajā vietā  pēc punktu kopvērtējuma darbs ar devīzi MAP020 – 509 punkti jeb vidēji 56,56;

turpmākais punktu sadalījums sekojošs:

darbs ar devīzi 34RDA5 – 395 punkti jeb vidēji 43,89;
darbs ar devīzi BCB122 – 369 punkti jeb vidēji 41,00;
darbs ar devīzi FIX031 – 368 punkti jeb vidēji 40,89;
darbs ar devīzi DUB014 – 360 punkti jeb vidēji 40,00;
darbs ar devīzi NGP012 – 317 punkts jeb vidēji 35,22;
darbs ar devīzi SFR040 – 307 punkti jeb vidēji 34,11;
darbs ar devīzi ENO922 – 267 punkti jeb vidēji 29,67;
darbs ar devīzi LAC591 – 247 punkti jeb vidēji 27,44;
darbs ar devīzi ZLZ291 – 196 punkti jeb vidēji 21,78 punkti.

Saskaņā ar punktu kopējo vērtējumu un minimālo punktu atšķirību starp trešās/ceturtās vietas priekšlikumiem, žūrijas komisijas priekšsēdētājs aicina žūrijas komisiju izteikt priekšlikumus un vietu piešķiršanu un par godalgu fonda sadalījumu.
Žūrijas komisija vienbalsīgi atzīst darbu ar devīzi SIL333 par konkursa uzvarētāju, piešķirot 1. vietu. Otro vietu žūrijas komisija vienbalsīgi piešķir darbam ar devīzi ARK030. Žūrijas komisija balso par dalītas 3. vietas piešķiršanu darbiem ar devīzi ABS007 un AAA888, bet veicināšanas prēmiju piešķirot darbam ar devīzi MAP020. Ievērtējot šo aspektu atbilstoši Konkursa nolikuma 3.3. un 3.4. punktā noteiktam, tika veiktas minimālas izmaiņas prēmiju sadalījumā. Konkursa žūrijas locekļi sniedz individuālu novērtējumu un ieteikumus iesniegto Metu turpmākai realizācijai.

6.2. Žūrijas komisijas konkursa rezultāti un godalgu sadalījums

Žūrijas komisija nolēma piešķirt darbam ar:
– devīzi SIL333 pirmo vietu un 17 000.00 EUR (septiņpadsmit tūkstošus EUR) balvu,
– devīzi ARK030 otro vietu un 12 000.00 EUR (divpadsmit tūkstoši EUR) balvu,
– devīzi ABS007 un AAA888 dalītu trešo vietu un 5000.00 EUR (pieci tūkstoši EUR) balvu katram,
– devīzi MAP020 veicināšanas balvu 3000.00 EUR (trīs tūkstosi EUR) apmērā.    

7. Devīžu atvēršana

Devīzes tiek atvērtas pēc žūrijas komisijas gala lēmuma pieņemšanas 2020. gada 31. oktobrī plkst. 18:00 (pielikumā Nr.3).

8. Ziņas par metu konkursa dalībniekiem

META DEVĪZEVIETAAUTORI
SIL3331.vietaApvienība: SIA “RUUME arhitekti” (Reģ.nr.502030008481, adrese: Matīsa iela 46b-12, LV-1009, Rīga) SIA “K FORMA” (Reģ.nr.40003911606, adrese: Raunas iela 17c, LV-1039, Rīga)
ARK0302.vietaApvienība: SIA `REM PRO` (Reģ.nr.41503041904, adrese: 18.novembra iela 37a, Daugavpils, LV-5401) UAB`Aketuri Architektai` (Reģ.nr.300126888, adrese: Šv.Stepono iela 7-25, LT-01139, Viļņa)
ABS007dalīta 3. vietaEtienne Borgos of Borgos Pieper Ltd. (Reģ.nr. (UK) 5853363, (E) B65303018, adrese: Pasaje Domingo 10, 08007 Barcelona, Spain)
AAA888dalīta 3. vieta“ARROW ARCHITECTS” ApS
(Reģ.nr.CVR 34718202, adrese: Nørre Farimagsgade 13, 1364 Copenhagen, Denmark)
MAP020Veicināšanas balvaApvienība: SIA „MARK ARHITEKTI“ (Reģ. Nr.40103263364, adrese: Pulkveža Brieža iela 39 Rīga, LV-1045), piedaloties: SIA „ALPS ainavu darbnīca“, SIA „IE.LA.INŽENIERI“

Dace Kalvāne, 
Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre                               

Noslēdzies arhitektūras ideju konkurss “Zunda parks” attīstības vīzijai

Informācija medijiem

16.11.2020.

Noslēdzies arhitektūras ideju konkurss “Zunda parks” attīstības vīzijai

Noslēdzoties starptautiskam metu konkursam vēsturiskās “Zunda parks” teritorijas attīstības vīzijai, par labāko no 14 iesniegtajiem piedāvājumiem žūrija atzinusi SIA “RUUME arhitekti” un SIA “K FORMA” redzējumus. Tie paredz pārvērst gandrīz astoņus hektārus lielo teritoriju Daugavgrīvas ielā 31 par mūsdienīgu daudzfunkcionālu komerciālo un dzīvojamo ēku kvartālu, nodrošinot labiekārtotu pilsētvidi ar ērtu loģistiku un satiksmes organizāciju. Atzinīgi novērtēti un ar naudas balvām apbalvoti vēl četri piedāvājumi.

 “Žūrijas priekšā bija izaicinošs uzdevums – izvēlēties labāko piedāvājumu no 14 iesniegtajiem darbiem no 6 valstīm , kas vislabāk atbilstu iecerei attīstīt “Zunda parks” kvartālu par rīdziniekiem iecienītu un mūsdienīgu vidi, kurā dzīvot, strādāt un pavadīt atpūtas brīžus. Jāatzīst, ka darbu vērtēšanas process noritēja  trīs nedēļas, un pieņemt lēmumu par labu vienam no konkursantiem nebija viegli, jo iesniegti tiešām interesanti un arhitektoniski pārdomāti risinājumi. Liels paldies visiem konkursa dalībniekiem par  dalību un unikālu vīziju izstrādi,” saka konkursa rīkotāju pārstāvis un  “GALIO Development” valdes loceklis Kaspars Beitiņš.

Iesniegtos darbus vērtēja žūrija deviņu profesionālu nozares ekspertu sastāvā. Žūrijas komisijā piedalījās arhitekti un pilsētplānotāji no Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas un Nīderlandes, kā arī atbildīgo institūciju pārstāvji no Rīgas pilsētas Būvvaldes, Rīgas pilsētas attīstības departamenta, Rīgas pilsētas arhitekta biroja, kā arī konkursa rīkotāja “GALIO Group”.

Konkursa ietvaros visaugstāko novērtējumu guvuši pieci piedāvājumi:

  • Pirmās vietas ieguvēji 

Personu apvienība SIA “RUUME arhitekti” un SIA “K FORMA” 

  • Otrās vietas ieguvēji 

Personu apvienība “REM PRO” un “Aketuri Architektai”

  • Trešās vietas ieguvēji 

Piešķirtas divas trešās vietas

“Arrow Architects” (Kopenhāgena, Dānija)  

Etienne Borgos no “Borgos Pieper Limited” (Barselona, Spānija)

  • Veicināšanas balva

SIA “MARK arhitekti” sadarbībā ar SIA “ALPS ainavu darbnīca” un SIA “IE.LA Inženieri

Ņemot vērā, ka teritorija atrodas pilsētbūvnieciski un ainaviski nozīmīgā vietā un tās attīstība mainīs esošo Pārdaugavas pilsētvidi, radot jaunas skatu perspektīvas un papildinot Daugavas kreisā krasta siluetu, žūrija pievērsusi īpašu uzmanību ainavas harmonizācijas aspektam. Tāpat liels uzsvars tika likts uz kvalitatīvas pilsētvides izveidi un infrastruktūras pieejamību, t.sk. pārdomāti organizētiem gājēju un veloceliņu tīkliem, optimālai transporta plūsmai, kā arī publiski pieejamām relaksācijas zonām un piekļuvei kanāla krastam ar iedzīvotāju atpūtai piemēroto ūdensmalu.

 “Zundas Parks” attīstība un projekta realizācija plānota vairākās fāzēs. Galīgais priekšlikums tiks izvēlēts pēc izvērtējuma konkursa otrajā kārtā, kas norisināsies tuvāko mēnešu laikā.

Pirmo celtniecības fāzi ir plānots uzsākt 2022. gadā. Kopējās investīcijas projekta īstenošanā sasniegs 100 miljonus eiro.

Par konkursu

  • Starptautiskā konkursa mērķis bija iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus “Zundas Parks” telpiskās attīstības vīzijai un I kārtas ēkas jaunbūves iecerei;
  • Kopējais konkursa balvu fonds – 42 000 eiro;
  • Konkursam sagatavoto metu piedāvājumu varēja iesniegt no š.g. 10. jūlija līdz 12. oktobrim;
  • Konkursa nolikums: https://zundaparks.metukonkurss.lv/

Par “GALIO Group”

“GALIO Group” ir Lietuvā dibināts uzņēmums, kas nodarbojas ar ilgtspējīgu nekustamo īpašumu attīstīšanu Centrālajā un Austrumeiropā ar 230 miljoniem eiro kopējos aktīvos un neto aktīviem 205 miljonu eiro vērtībā. Latvijā uzņēmumam pieder zemesgabali Gustava Zemgala gatvē, Brīvības gatvē, ka arī Daugavgrīvas ielā, kuros turpmāko gadu laikā plānots attīstīt vairākus multifunkcionālus projektus, uzbūvējot ap 2 000 jaunu dzīvokļu, kā arī mūsdienīgus birojus aptuveni 110 000 kv.m. platībā. “GALIO Group” būvētais biroju komplekss “S7” Viļņā novērtēts ar starptautisko ilgtspējīgu ēku standarta BREEAM “New Construction Excellent” sertifikātu, kas nozīmē, ka papildus izcilai energoefektivitātei un ilgtspējībai,  tas pretendē uz ērtākās biroju telpas statusu Baltijas valstīs. Turklāt, 2018. gadā  komplekss ierindojies augstajā 7. vietā pasaulē “Leesman+” darba vietas efektivitātes vērtējumā. 

Papildu informācija:

Krista Bulderberga
“GALIO Group” sabiedrisko attiecību konsultante Latvijā
Tālr.: +371 2661 8720
E-pasts: krista.bulderberga@vilands.lv

ARHITEKTŪRAS METU KONKURSS

“ZUNDA PARKS Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31, teritorijas attīstības vīzija”

Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus “DG31” SIA teritorijas Rīgā, Daugavgrīvas ielā 31 telpiskās attīstības vīzijai un I kārtas ēkas jaunbūves iecerei, izmantojot radošu sacensību, panākot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.

Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošiem Metiem, kuru ņemt par pamatu, izstrādājot būvniecības ieceri, kas tiks balstīta uz tā piedāvāto konkursa teritorijas telpiskās attīstības vīzijas un I kārtas ēkas jaunbūves ieceres priekšlikumiem.

Konkursa objekts:

  • konkursa teritorijas telpiskās attīstības vīzija ar konkursa teritorijas kopējā ģenerālplāna koncepciju, kas attēlo “Zunda parks” perspektīvās attīstības kārtas, arhitektoniskos risinājumus I kārtas ēkas jaunbūvei Daugavgrīvas ielā 31 un priekšlikumus teritorijas labiekārtojumam;
  • ēkas jaunbūves Daugavgrīvas ielā 31 ieceres risinājumi kā pirmā īstenošanas kārta. Konkursā iegūtais labākais priekšlikums tiks ņemts par pamatu, lai izstrādātu būvniecības ieceri, kas tiks balstīta uz konkursa priekšlikumā piedāvātajiem būvapjomiem, arhitektonisko vīziju un funkcionālo zonējumu.

Konkursa norises laiks – no 2020. gada 10.jūlija līdz 2020. gada 12. oktobrim.

Konkursa Rīkotājs –SIA “DG31”

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki ar Konkursa Nolikumu var iepazīties un lejuplādēt mājaslapās https://www.latarh.lv un https://zundaparks.metukonkurss.lv/

Konkursa žūrija – Latvijas, Lietuvas un Lielbritānijas arhitekti, pilsētplānotāji; institūciju – Rīgas pilsētas Būvvaldes, Rīgas pilsētas attīstības departamenta, Rīgas pilsētas arhitekta biroja un Konkursa rīkotāja SIA “DG31”- pārstāvji. Kopējais Konkursa balvu fonds: 42 000.00 EUR